Фінанси, банківська справа та страхування

 Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація -  «Фінанси і кредит».

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Кваліфікація – операціоніст з фінансів та кредиту.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 15 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Основні дисципліни фахової  підготовки :
 • Фінансовий облік,
 • Банківські операції,
 • Податкова система,
 • Гроші та кредит,
 • Фінанси,
 • Бюджетна система,
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках,
 • Страхові послуги,
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах,
 • Фінансовий аналіз.
Види практик:
 •  Навчально-виробнича ( набуття первинних практичних навиків в роботі фінансиста)
 • Технологічна( набуття професійних навиків в роботі фінансиста)
Бази практики:
 • Приватні фірми та підприємства,
 • Установи комерційних банків,
 • Страхові компанії.
Професійні задачі фінансиста:

В сфері діяльності  підприємства

 • організовувати фінансову діяльність підприємства;
 • формувати  фінансову  стратегію і фінансову політику компанії;
 • розробляти  поточні фінансові плани та контролювати  їх виконання;
 • здійснювати фінансові розрахунки щодо реальних потреб у коштах для забезпечення поточної   фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • організувати роботу щодо оптимізації складу витрат, формувати ефективні джерела їх фінансування;
 • ефективно управляти прибутком і рентабельністю;
 • визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства;
 • визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів;
 • здійснювати контроль за рухом грошових коштів та за використанням фінансових ресурсів;
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та розробляти пропозиції щодо її покращення;
 • здійснювати управління фінансовими ризиками підприємства та розробляти заходи щодо їх мінімізації;
 • забезпечувати своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності.

У сфері банківської діяльності

 • здійснювати облік та аналіз банківських операцій;
 • проводити розрахунки і складати звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших кредитно-фінансових установах;
 • здійснювати  депозитні та інші операції із залучення грошових коштів;
 • оформляти кредитні договори та угоди;
 • оформляти договори та угоди по депозитним та іншим операціям із залучення грошових коштів;
 • проводити збір та аналіз інформації про фінансовий стан клієнтів;
 • забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проводити фінансово-економічні розрахунки.

У галузях страхування

 • виконувати роботу з укладення і обслуговування страхових договорів;
 • аналізувати показники діяльності страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності;
 • розробляти довгострокові і короткострокові фінансові плани;
 • формувати фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика;
 • виконувати операції з перестрахування;
 • контролювати достатність страхових тарифів та розробляти пропозиції щодо їх зміни.
Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може працювати:
 • в установах комерційних банків України;
 • на підприємствах і організаціях різних форм власності;
 • в бюджетних установах і організаціях;
 • в органах державного управліннях;
 • в інвестиційних компаніях;
 • у страхових компаніях.
Посади, за якими можуть працювати випускники спеціальності
 • фінансист,
 • бухгалтер,
 • касир,
 • молодший державний інспектор,
 • страховий агент,
 • операціоніст комерційного банку,
 • спеціаліст кредитних відділів комерційних банків,
 • кредитний інспектор,
 • інспектор обмінного пункту.

Матеріально-технічне забезпечення

Ваше майбутнє в надійних руках...